Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades (vt kaarti), lõkkekohast lahkudes kustuta lõke.
 • Rahvuspargis võid korjata marju, seeni ja muid metsaande välja arvatud loodusreservaatides ja sihtkaitsevööndites liikumispiirangu ajal (vt kaarti).
 • Pautsjärve ja Kaadsijärve loodusreservaadi eesmärk on ökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina, seetõttu on seal igasugune inimtegevus, ka inimeste viibimine, keelatud.
 • Mootorsõiduki ja jalgrattaga liikle ainult selleks ette nähtud teedel ja radadel, sõiduk pargi võimalusel parklasse.
 • Kaitsealale jäävatel järvedel võid sõita vaid mootorita ujuvvahendiga.
 • Kalastamisel ja ujuvvahendiga sõitmisel arvesta rahvuspargis kehtivate piirangutega (vt kaarti).
 • Hoia koer looduses rihma otsas.

Matkarajad läbivad karjatatavaid alasid, mis võivad olla piiratud elektrikarjusega.

 • Kasuta aedade läbimiseks selleks ettevalmistatud läbikäike ja väravaid.
 • Ära võta kinni karjusetraatidest ja muudest metallosadest, seal võib olla elekter.
 • Kasuta värava avamiseks plastkäepidet.
 • Sulge enda järel korralikult väravad.
 • Ära häiri kariloomi.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112

Lõke ettevalmistatud lõkkekohas

Rahvuspargis on mitmeid ette valmistatud lõkkekohti, kus on olemas lõkkepuud ja grillrestid. Foto: Helen Kivisild