Säästva turismi sertifikaat

2021. a jaanuaris kinnitas Euroopa Kaitsealade Liit, et Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ on ühehäälselt heaks kiidetud ning Soomaa rahvuspargile omistati viieks aastaks säästva turismi sertifikaat.  

European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas on säästva turismi sertifikaat, mis omistatake nii kaitsealale kui lähipiirkonnale. Selle eesmärk on kaitsealade säästev majandamine ja kvaliteetsed turismitooted ning -teenused, mis sünnivad koostöös looduskaitseala valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike elanikega.
Säästva turismi sertifikaadi kõige olulisemad kriteeriumid on loodus- ja kultuuripärandi väärtuste hoidmine, huvirühmade kaasamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ja säästva turismi strateegia koostamine ning elluviimine. Turismistrateegia aitab tehtud ja plaanitud tegevusi süsteemselt arendada nii, et see on kooskõlas nii kaitseala kaitsekorraldus- kui ka külastuskorralduskavaga.

Aastal 1973 loodud Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on edendada kaitsealade planeerimist, korraldust, tõsta teadlikkust kaitsealadest ning aidata kaasa uute kaitsealade tekkele.

Föderatsiooniga on liitunud enam kui 400 liiget, kuhu kuuluvad kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud jne, kes tegutsevad kaheksas sektsioonis: Atlandi saared; Saksamaa; Itaalia; Prantsusmaa; Madalmaad; Hispaania; Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaad-Baltimaad.

Eestis on sertifikaat Keskkonnaameti taotlusel omistatud Matsalu rahvuspargile, Lahemaa rahvuspargile ning nüüd ka Soomaa rahvuspargile.

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia koostamisega alustati 2018. a Leader projekti raames, eestvedajateks Dagmar Hoder Tipu Looduskoolist ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Strateegia valmimisse panustasid partneritena Kaili Viilma ja Nele Sõber Keskkonnaametist, kohalikud omavalitsused, turismiettevõtjad ja Soomaa ning rahvuspargi mõjuala elanikud.

Euroopa Kaitsealade Liit on välja töötanud säästva turismi printsiibid, mille eesmärk on kvaliteetse ja jätkusuutliku turismi edendamine kaitsealadel ning nende lähipiirkondades. Liidult kvaliteedimärgi pälvinud sihtkohad moodustavad üleeuroopalise kogukonna, mis aitab hoida turismi head kvaliteeti ning loob ühise võrgustiku vastutustundlike sihtkohtade, nende külastajate ja oma kaitsealast hoolivate elanike vahel. 

Tunnustusega kaasneb kohustus strateegia tegevuskava ellu viia kooskõlas looduskaitseliste eesmärkidega. Rohelise Jõemaa Koostöökogu on selleks algatanud ühisprojekti “Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas”, lisaks Leader-toetusele rahastavad projektitegevusi piirkonna kohalikud omavalitsused.

Säästva turismi sertifikaat