Kaitsekord

Soomaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on Vahe-Eesti edelaosa metsa-, soo- ja lammimaastike looduse, kultuuripärandi, kaitsealuste liikide, looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse.

Rahvuspargi territoorium jaguneb:

  • üheks loodusreservaadiks (Tuhametsa reservaat, pindalaga 154,5 ha), kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena;
  • rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönditeks (29 ala, pindalaga 29 960 ha), mis on jäetud looduslike protsesside meelevalda ning kus majandustegevust ei toimu; 
  • üheks leebema kaitsekorraga piiranguvööndiks (Soomaa piiranguvöönd, pindalaga 9729,6 ha), kus on lubatud majandustegevus ja üheks eesmärgiks inimtegevuse kaasabil loodusliku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast.

Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala arengudokument ‒ Soomaa rahvuspargi, Soomaa loodusala ja Soomaa linnuala kaitsekorralduskava 2022-2031. 

Soomaa rahvuspargis on välja töötatud 2018. aastal Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi metsade majandamise kokkulepe (Dokument)

Osju luht. G.Sein

Osju luht. Foto: Gunnar Sein