Külastuskorralduse ja keskkonnahariduse sektsioon

Siin on võimalik tutvuda külastuskorralduse ja keskkonnahariduse sektsiooni koosolekuprotokollide ja lisamaterjalidega aastate kaupa:

2019

Valminud on Lahemaa RP turismipiirkonna strateegia ja tegevuskava

Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnas on esmakordselt koostatud säästva turismi strateegia ja tegevuskava ning taotletakse Europarc Föderatsioonist Säästva Turismi Harta sertifikaat (”European Charter for Sustainable Tourism“). Kvaliteedimärgi eesmärgiks on looduse ja kultuuripärandi kaitse, piirkonna turismivaldkonna elavdamine, turismialase koostöö analüüs ning tulevase koostöö tõhustamine ja kogemuste vahetamine Euroopa sarnaste aladega. Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna moodustab Lahemaa rahvuspark ja MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkond (Kuusalu, Haljala, Kadrina ja Tapa vald ning Loksa linn). Turismistrateegia väljatöötamisel osalesid erinevad huvirühmad, kes esindasid kohalikke ettevõtteid ning mittetulundusliku ja avaliku sektori organisatsioone.

Strateegias sõnastatud visiooni kohaselt nähakse olulisena hästi hoitud loodust ja kultuuripärandit, mis pakuks harivat, unikaalset ja terviklikku külastuskogemust külastajale ning on väärtuslik elu- ja ettevõtluskeskkond kohalikule elanikule. Sõnastatud on neli olulist arengueesmärki, milles esmatähtsana nähti looduse ja kultuuripärandi kaitsmist, turismiteenuste ja -toodete kvaliteeti ja konkurentsivõimelisust, kõikide huvirühmade kaasamist ja nende huvidega arvestamist turismi arendamisel ning infovahetust.

Arengueesmärkidest lähtuvalt on kavandatud ka tegevused. Peamised tegevused on seotud sihtkohas tegutsevate ettevõtjate ja teenuste pakkujate teadlikkuse suurendamise, temaatiliste ja kultuuripärandit toetavate sündmuste korraldamise, madalhooaja teenuste väljaarendamise ja parema infovahetusega. Näiteks võib tuua kohalike kaasamise teenuste ja toodete pakkumisel (nt kohalikud kalurid, käsitöölised), sihtkohta tundvate ja tutvustavate giidide andmebaasi loomine, turismipiirkonna ühtse identiteedi loomise, vaatamisväärsuste ja erinevate paikade sidumise elektrooniliste kanalitega.

2018

Osalemine Lahemaa RP turismipiirkonna säästva turismi strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel. Täpsem info MTÜ Arenduskoda kodulehele:

http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojektid/rahvusvaheline-koostoeoe-saeaestva-turismi-arenguks-rahvusparkidega-piirkondades

2017

16.02.2017

2016

09.11.2016

2015

16.06.2015

2014

15.10.2014 - Lahemaa RP kaitsekorralduskava ettepanekud.

05.06.2014

2013

10.12.2013 koos lisamaterjalidega:

10.05.2013 - Seminar Giidi roll ökoturismis Lahemaa näitel ja giidi kutsestandard

2012

23.10.2012 koos lisamaterjalidega: