Lahemaa rahvuspargi koostöökogu

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu loodi nõuandva koguna Keskkonnaameti eestvedamisel 9. septembril 2010. Koostöökogu töö on reguleeritud Lahemaa rahvuspargi koostöökogu statuudiga, mis on kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori poolt 16. novembril 2011.

Koostöökogu põhiülesandeks on Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavasse ettepanekute tegemine, kaitsekorralduse rakendamine partneritena, infovõrgustiku loomine Lahemaa rahvuspargi kodulehe baasil, koostöö arendamine kaitsekorraldusega seotud asutuste ja organisatsioonidega ning kohaliku kogukonnaga.

Koostöökogu töö on organiseeritud valdkondlike ja piirkondlike sektsioonidena, mille tööd korraldab ja omavahelist koostööd koordineerib juhtgrupp. Koostöökogu liikmeks võivad olla kõik Lahemaa rahvuspargiga seotud isikud. Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ja liikmete nimekiri avalikustatakse Lahemaa rahvuspargi kodulehel.

Koostöökogu juhtgruppi kuuluvad Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Kuusalu ja Haljala vallavalitsuse, Keskkonnainspektsiooni ja Muinsuskaitseameti esindajad ning valdkondlike ja piirkondlike sektsioonide juhid. Sektsiooni moodustab koostöökogu juhtgrupp juhtgrupi või kohaliku kogukonna liikme ettepanekul. Valdkondliku sektsiooni tööd juhib Keskkonnaameti vastava valdkonna spetsialist, piirkondliku sektsiooni tööd juhib piirkondliku sektsiooni poolt valitud esindaja.

Täpsem regulatsioon ja ülesanded on toodud Lahemaa rahvuspargi koostöökogu statuudis. 2018 aasta jaanuaris jõustusid ka statuudi muudatused seoses ametkondade struktuurimuudatustega.

Info ja registreerimine: Maret Vildak, Keskkonnaameti Põhja regiooni looduskaitse juhtivspetsialist, e-mail: maret.vildak@keskkonnaamet.ee