Külastaja meelespea
 • Enne kaitseala külastust tutvu piirkonnaga, sh võimalike liikumispiirangutega väljaspool teid ja ametlikke puhkekohti.
 • Eramaal võid viibida päikesetõusust loojanguni, kui ei tekita kahju maavaldajale.
 • Tarastatud / tähistatud eramaal liikumiseks on vaja omaniku luba.
 • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel ja pargi ainult parklasse.
 • Mootorita ujuvvahendiga võib sõita siseveekogudel, va raba- ja Kõnnu järvedel.
 • Lõket teha ja telkida võid ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.
 • Lõkkematerjaliks ära kasuta kasvavaid puid ja põõsaid.
 • Tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine keelatud ka lõkkealustel.
 • Hoolitse, et veekogusse ei satuks pesuvahendeid ja ainevahetusjääke.
 • Kõik loodusesse kaasa võetud lemmikloomad ohustavad metsloomi, seepärast hoia nad alati rihmas.
 • Korjata võid marju, seeni ja muid metsaande, mis ei ole looduskaitse all.
 • Tegutse looduses endast jälgi jätmata.
 • Kõik asjad, mis kaasa tõid, võta endaga ühes, sh. ka tekkinud prügi.
 • Kui näed looduse või külastusobjektide kahjustamist, teavita sellest Keskkonnainfo tasuta telefonil: 1247.

räätsamatkajad udusel külmunud siirdesool

Matkajad ületamas siirdesood Muraka soostikus. Foto: Anne-Ly Feršel