Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
 • Pea kinni liikumispiirangutest rahvuspargi aladel. Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ning tähistatud kohas. Lahkudes ole veendunud, et lõke on kustunud.
 • Metsaande võid korjata, v.a. sihtkaitsevööndites liikumispiiranguga perioodil.
 • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
 • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel, jalgrattaga teedel ja radadel.
 • Harilaiu poolsaarel ei ole lubatud mootorsõidukitega edasi liikuda Harilaiu puhkekoha parklast (jälgi märgistust!), v.a Keskkonnaameti nõusolekul teaduslike välitööde, järelevalve, pääste- ja kaitsekorralduslike tööde puhul, et vältida väärtuslike elupaikade pinnase kahjustamist.
 • Kalasta vastavalt kehtivale looduskaitse- ja kalapüügiseadusele, kalapüügieeskirjale ning Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirjale. Täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt
  • Mere sihtkaitsevööndis on kalapüük keelatud 15. aprillist kuni 15. juulini.
  • Kihelkonna, Kuusnõmme ja Atla lahel on kalapüük keelatud 1. oktoobrist kuni 30. novembrini.
  • Harrastuskalapüük on lubatud Laialepa lahel, v.a. püük võrgu ja õngejadaga.
  • Ujuvvahenditega ei ole lubatud sõita Mere sihtkaitsevööndis ja Laialepa lahel.
 • Organiseeritud turismi ja massiürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.

Linnuvaatlejad. Foto: Allar Liiv

Matkarajad läbivad karjatatavaid alasid, mis võivad olla piiratud elektrikarjusega.

 • Kasuta aedade läbimiseks selleks ettevalmistatud läbikäike ja väravaid.
 • Ära võta kinni karjusetraatidest ja muudest metallosadest, nendes võib olla elekter. Elektrikarjuse värava avamiseks kasuta plastkäepidet. Sulge värav korralikult.
 • Ära häiri ega toida kariloomi.

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirjast.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest  riigiinfo numbrile 1247

Hädaabinumber 112