KOHALIKULE

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Matsalu rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Matsalu rahvuspargiga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond Kontakt
Lääne regiooni juhataja Lääne regiooni üldjuhtimine Sulev Vare, tel 506 9115, sulev.vare@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis Kadri Hänni, tel 447 7374, 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Kaie Kattai, tel 472 4227, 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee; Priit Kukk, tel 5308 8935, priit.kukk@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kätlin Kurg, tel 447 7379, 5750 2105, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Kaitsealused liigid, võõrliigid, kaitsealused üksikobjektid Ilona Lepik, tel 472 4228, 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad Krista Kallavus, tel 472 4224, 522 6139, krista.kallavus@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Ivar Marlen, tel 4636821, 53040354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Kalandus, harrastuspüük Märt Kesküla, tel 463 6823, 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Anne Sula, tel 472 4727, anne.sula@keskkonnaamet.ee
Metsanduse spetsialist Metsanduslik nõustamine Pille Kaisel, tel 472 4232, 504 9584, pille.kaisel@keskkonnaamet.ee (vastuvõtuaeg kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval 9.00-12.00)
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, koduleht, noore looduskaitsja koolitusprogramm Kalle Kõllamaa,  tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti lääne regiooni töötajate kontaktid.

Matsalu rahvuspargis riigi maadel asuvate matkaradade, puhkekohtade ja vaatetornide haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust: 

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets tel 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee
Matsalu külastuskeskuse teabejuht Helle Veltman tel 472 4236, 513 8783, info.matsalu@rmk.ee
Loodusvaht   tel 524 7887