Kalapüük

Harrastuslikuks kalapüüdmiseks Matsalu rahvuspargis on vajalik soetada kalastuskaart, mida saab järgmiseks aastaks taotlema hakata alates 1. detsembrist. Kalastuskaart on ühtlasi ka Matsalu rahvuspargis viibimis- ja ujuvvahendiga liikumisloaks kalastuskaardil nimetatud piirkonnas ja ajavahemikul.

Püüda võib kalastuskaardi alusel lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga, nakkevõrke harrastuslikul kalapüügil ei ole lubatud kasutada.

Matsalu rahvuspargis kehtivad eri aegadel ja kohtades eraldi kalastuskaardid. Lindude pesitsusega seoses on osades piirkondades teatud ajavahemikele antavatele kalastuskaartidele kehtestatud piirarv, osadele aga mitte. Matsalu kalapüügi info on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  • kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord);
  • kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu, esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Parema ülevaate saamiseks sellest, kus mingil ajal ja millise piirkonna jaoks soetatud kalastuskaardiga püüda võib, on koostatud piirkondade kaart.

NB! Oluline on tähele panna, et lisaks kalapüüki reguleerivatele õigusaktidele on kalapüügiks seadnud piirangud ka rahvuspargi kaitse-eeskiri, kus püügiajad ja keelualad osaliselt erinevad ajutiste püügikitsenduste määruses toodud piirangutest. 

Uue kaitse-eeskirja ja sellest tulenevate kalapüügipiirangutega saab tutvuda siin.

Kalastuskaarte saab soetada sõltuvalt sellest, kas on kehtestatud piirarv või mitte, nii internetist, mobiiliga kui ka käsimüügist ning Keskkonnaametist (ka Penijõe kontorist).

Soeta kalastuskaart Matsalu rahvuspargis püügiks internetist aadressil kalaluba.ee ("Piletid" > "Kalastuskaart" > "Matsalu rahvuspark"). Kalastuskaardi taotlemisel Keskkonnaametist väljastatakse luba 10 tööpäeva jooksul.