Poollooduslike koosluste hooldamine
Eesti kultuuripärandisse kuuluvate poollooduslike koosluste bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks on vajalik neid alasid järjepidevalt hooldada: niita, karjatada ning vajadusel eemaldada puid ja põõsaid. Vastavate tööde tegemiseks makstakse toetust, mille taotlemist ja andmist reguleerib Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 38.
 
Poollooduslikud kooslused (PLK) on puisniidud, puiskarjamaad, rannaniidud, lamminiidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud ja aruniidud.
 
 
Hooldatud luht. Foto: Kaie Kattai
 
Toetuse ühikumäärad ühe hektari kohta kalendriaastas on järgmised:
1) puisniidu niitmise ja koristamise korral 450 € – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust kui ala vastab ÜPT nõuetele;
2) puiskarjamaa karjatamise korral 250 €;
3) kadakatega niitude karjatamise korral 250 €;
4) kadakatega niitude niitmise korral 185 €;
5) muu niidu karjatamise korral 150 € – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust;
6) muu niidu niitmise korral 85 € – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust.
 
Toetusega kaasneb 5-aastane hooldamise kohustus, mida saab teisele hooldajale üleandmisel ka varem lõpetada. Muul juhul pindala vähendamine ei ole lubatud. Samuti tuleb läbida 6-tunnine kohustuslik koolitus kohustuse võtmise aastal. Seoses eelarve perioodi vahetumisega on 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul kohustuseperioodi kestvus üks kalendriaasta.
 
Toetust võib taotleda maa kasutusõigust omav füüsiline või juriidiline isik.
 
Toetusõiguslik niit peab asuma Natura 2000 võrgustikku arvatud alal ja olema kantud keskkonnaregistrisse. Toetust saab taotleda koosluse kohta, mis on vähemalt 0,10 hektari suurune. Ala peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ning visuaalselt tuvastatava piiriga. PLK-l on keelatud loomade lisasöötmine välja arvatud soolade ja mineraalide andmine.
 
Niidetavat kooslust üldjuhul ei tohi niita enne 10. juulit ning alad peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokku kogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks. 15 ha ja suurema pindalaga niidetavaid poollooduslikke kooslusi (välja arvatud puisniidud) tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul Keskkonnaameti poolt määratud viisil. Niitmistööde alustamisest sellistel aladel tuleb teavitada Keskkonnaametit.
 
Karjatatavate alade puhul tuleb rannaaladel alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et karjatamine võib toimuda alates muust tähtpäevast või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, tuleb karjatamisega alustada nimetatud tähtpäeval. Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud. Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt niidetud ja niide koristatud.
 
PLK hooldamise toetust saab taotleda iga-aastaselt 2.-21. maini läbi e-PRIA koos teiste pindalapõhiste toetustega. Pärast seda on võimalik esitada hilinenud taotlusi 1 kuu jooksul. Sellisel juhul vähendatakse taotlejale makstavat toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1%. Pärast 15. juunit PRIA-le esitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja toetust välja ei maksta, kuid võetud kohustus niitu hooldada säilib.

PLK hooldamise toetuse taotlemiseks peab taotleja PRIA-le esitama:

  • pindalatoetuste taotluse (vorm PT50);
  • Keskkonnaameti poolt kinnitatud pool-looduslike koosluste loetelu (vorm MT68).
Taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kohustuseaastale järgneva kalendriaasta 10. veebruariks. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 30. juuniks.
 
Keskkonnaamet võtab vastu ka loodushoiutoetuse taotlusi PLK taastamistöödeks ja karjaaedade tegemiseks Natura 2000 võrgustiku aladel (Läänemaal asuvad kõik kaitse- ja hoiualad Natura 2000 aladel). Loodushoiutoetuse taotlemisega seonduvat reguleerib Keskkonnaministri 01.06.2004 määrus nr 62.
 
NB! Rohkem teavet pool-looduslike koosluste hooldamise ja taastamise kohta leiab Keskkonnaameti maahoolduse büroo lehelt pärandniitude tegevuskavast ning hoolduskavadest.
 
Täiendav info: Keskkonnaameti maahoolduse büroo spetsialistid Kaie Kattai tel 5300 1870 ja Priit Kukk tel 5308 8935.