Pool-looduslike koosluste hooldamine
Eesti kultuuripärandisse kuuluvate poollooduslike koosluste bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks on vajalik neid alasid järjepidevalt hooldada: niita, karjatada ning vajadusel eemaldada puid ja põõsaid. Vastavate tööde tegemiseks makstakse toetust, mille taotlemist ja andmist reguleerib Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 38.
 
Poollooduslikud kooslused (PLK-d) on puisniidud, puiskarjamaad, rannaniidud, lamminiidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud, nõmmed ja aruniidud.
 
 
Hooldatud luht. Foto: Kaie Kattai
 
Toetuse ühikumäärad ühe hektari kohta kalendriaastas on järgmised:
1) puisniidu niitmise ja koristamise korral 450 eurot – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust kui ala vastab ÜPT nõuetele;
2) puiskarjamaa karjatamise korral 250 eurot;
3) kadakatega niitude karjatamise korral 250 eurot;
4) kadakatega niitude niitmise korral 185 eurot;
5) muu niidu karjatamise korral 150 eurot – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust;
6) muu niidu niitmise korral 85 eurot – saab paralleelselt taotleda ka ÜPT toetust.
 
Toetusega kaasneb 5-aastane hooldamise kohustus, mida saab teisele hooldajale üleandmisel ka varem lõpetada. Muul juhul pindala vähendamine ei ole lubatud. Samuti tuleb läbida 6-tunnine kohustuslik koolitus kohustuse võtmise aastal.
 
Toetust võib taotleda füüsiline, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus.
 
Toetusõiguslik niit peab asuma Natura 2000 võrgustikku arvatud alal ja olema kantud keskkonnaregistrisse. Toetust saab taotleda koosluse kohta, mis on vähemalt 0,10 hektari suurune. Ala peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ning visuaalselt tuvastatava piiriga. PLK-l on keelatud loomade lisasöötmine va soolade ja mineraalide andmine.
 
Niidetavat kooslust üldjuhul ei tohi niita enne 10. juulit ning alad peavad olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokkukogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks. 15 ha ja suurema pindalaga niidetavaid poollooduslikke kooslusi (v.a. puisniidud) tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul Keskkonnaameti poolt määratud viisil. Niitmistööde alustamisest sellistel aladel tuleb teavitada Keskkonnaametit.
 
Karjatatavate alade puhul tuleb rannaaladel alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et karjatamine võib toimuda alates muust tähtpäevast või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, tuleb karjatamisega alustada nimetatud tähtpäeval. Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud. Puisniidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt niidetud ja niide koristatud.
 
PLK hooldamise toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 2.-21. maini iga-aastaselt ja seda saab teha läbi e-pria. Pärast seda on võimalik esitada hilinenud taotlusi 1 kuu jooksul. Sellisel juhul vähendatakse taotlejale makstavat toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1%. Pärast 15. juunit PRIA-le esitatud või postitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja toetust välja ei maksta, kuid võetud kohustus niitu hooldada säilib.
 
PLK hooldamise toetuse taotlemiseks peab taotleja PRIA-le esitama:
  • pindalatoetuste taotluse (vorm PT50);
  • Keskkonnaameti poolt kinnitatud pool-looduslike koosluste loetelu (vorm MT68);
  • pool-looduslike koosluste kaardi, millele toetust taotletakse;
  • vormikohase kinnituse 5.a. kohustuse võtmise kohta.
 
Pabertaotlusele on võimalik saada Keskkonnaameti kinnitusi Läänemaal Keskkonnaameti Penijõe kontoris 2. aprillist kuni 22. maini.
 
PLK hooldamise toetuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 10. veebruariks. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 30. juuniks.
 
Keskkonnaamet võtab vastu ka loodushoiutoetuse taotlusi PLK taastamistöödeks ja karjaaedade tegemiseks Natura 2000 võrgustiku aladel (Läänemaal asuvad kõik kaitse- ja hoiualad Natura 2000 aladel). Loodushoiutoetuse taotlemisega seonduvat reguleerib Keskkonnaministri 01.06.2004 määrus nr 62.
 
NB! Täpsemalt saab pool-looduslike koosluste kaitse ja hoolduse kohta lugeda infovoldikust ((1.06 MB, PDF). Pool-looduslike koosluste taastamisel tuleb järgida mitmeid looduskaitselised nõuded, mis on kirjeldatud hooldusjuhises (4.07 MB, DOCX).
 
Täiendav info Läänemaa PLK-de osas: Keskkonnaameti maahoolduse spetsialistid Kaie Kattai tel 5300 1870, 472 4227 ja Priit Kukk tel 5308 8935.