KOHALIKULE

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Matsalu rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Matsalu rahvuspargiga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond Kontakt

Läänemaa büroo juhataja

Pärnumaa büroo juhataja

Lääne maakonna järelvalve

Pärnu maakonna järelvalve

 

Jaanus Müür tel 681 4933, 5699 3500, jaanus.muur@keskkonnaamet.ee

Toomas Õmblus tel 449 9102, toomas.omblus@keskkonnaamet.ee

 

Looduskasutuse osakond juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas Kadri Hänni, tel 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo vanemspetsialist

Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Lääne maakonnas

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu maakonnas, kiskjakahjud

Kaie Kattai, tel 472 4227, 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee

 Priit Kukk, tel 5308 8935, priit.kukk@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakond spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kätlin Kurg, tel 447 7379, 5750 2105, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee
Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealused liigid, võõrliigid, kaitsealused üksikobjektid, linnukahjud Ilona Lepik, tel 472 4228, 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakond kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad Krista Kallavus, tel 472 4224, 522 6139, krista.kallavus@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Ivar Marlen, tel 4636821, 53040354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist Kalandus, harrastuspüük Märt Kesküla, tel 463 6823, 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakond vanemspetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Anne Sula, tel 472 4727, anne.sula@keskkonnaamet.ee
Metsaosakond spetsialist Metsanduslik nõustamine Pille Kaisel, tel 472 4232, 504 9584, pille.kaisel@keskkonnaamet.ee 
Keskkonnahariduse büroo spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, koduleht, noore looduskaitsja koolitusprogramm Pärnumaal Kalle Kõllamaa,  tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, Läänemaal  Tairi Tappo, tel 568 98304, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Matsalu rahvuspargis riigi maadel asuvate matkaradade, puhkekohtade ja vaatetornide haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust: 

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets tel 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee
Matsalu külastuskeskuse teabejuht Helle Veltman tel 472 4236, 513 8783, info.matsalu@rmk.ee
Loodusvaht   tel 524 7887