Külastaja meelespea
  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
  • Jalgarattaga võid liikuda teedel ja radadel, mootorsõidukiga (sh maastikusõiduk ja mootorsaan) võid liikuda ning seda parkida ainult selleks ettenähtud teedel ja parklates. Veekogudel võid sõita sisepõlemismootorita ujuvvahendiga.
  • Kõikidel avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel on kasutamiseks avatud 4 m laiused kallasrajad. Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. 
  • Metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
  • Otepää looduspargis on lubatud kalapüük vastavalt kehtivatele seadustele. Täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt

Foto: Margit Turb

  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
  • Hoia koer looduses rihma otsas.
  • Sihtkaitsevööndites on lubatud kuni 60 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja nõusolekul ette valmistatud ja tähistatud kohas. Piiranguvööndites on lubatud kuni 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohas. Rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine on piiranguvööndites lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Otepää looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. 

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirjast.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112