Uuringud ja seired

Endla looduskaitseala maastikud ja kooslused on läbi aja olnud viljakas paik loodusteaduslikele uurimustöödele. Alljärgnevalt on ära toodud viimaste aastakümnete uuringud ja seired.

 Uuringu või seire teema/pealkiri

 Aasta(d)

 Teostaja(d)

 Endla soostiku Teosaare raba geoloogilised ja geobotaanilised uuringud

2001

Eesti Geoloogia Keskus

 Endla LKA Sopa, Võlingi ja Võlingi ja Oostriku allikate seisundi kiirekspertiis ja soovitused allikate kaitsmiseks

2003

Rein Perens

 Norra-Oostriku allikateala hüdroloogilised uuringud

2005

Eesti Geoloogiakeskus, Rein Perens

 Oostriku jõe ja selle valgala ökoloogilise seisundi hindamine

2007

Eesti Loodushoiu Keskus

 Jõgede hüdrobioloogilise kompleksseire aruanne

2002

EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut

 Jõgede hüdrobioloogilise seire aruanne

2007-2011

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Limnoloogiakeskus

 Eesti väikejärvede hüdrobioloogilise seire aruanded

2006- 2012

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 Meri- ja kalakotka pesitsemise kontrollimine Endla järve piirkonnas

2003

Kotkaklubi

 Endla LKA soode haudelinnustiku uuringud ja kaardistamine

2004

Nigula LKA Administratsioon, Agu Leivits

 Eesti riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 6.2.5 Madalsoode ja rabade linnustik

2012

M. Leivits ja A. Leivits

 Projekti (2692) aruanne: Natura 2000 võrgustiku linnualade linnustiku inventuurid ja linnualade seire

2013

Eesti Ornitoloogia Ühing, Joosep Tuvi

 Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2012 nr 133497 osa nr 33: sookurg

2012

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 Loomastiku uuringud Jõgeva- Tartu regiooni kaitsealadel 2007. aastal

2008

Mati Masing

 Teadustöö kaitsealadel: poolveelised imetajad

2008

R. Prii

 Endla järve ja Sinijärve linaski- ja haugipopulatsiooni uuringud

2001-2004

Eesti Loodushoiu Keskus

 Endla LKA rababiotoopide liblikalised ja kiililised

2005

EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut

 Endla LKA rabade mardikaliste inventeerimine

2005

Jaan Luig

 Ülevaade Endla LKA kiililistest, liblikalistest, mardikalistest ja teistest looduskaitses olulistest putukatest väljaspool rababiotoope ning soovitused edaspidiseks tegevuseks nende kaitsel ja uurimisel

2008

Jaan Luig

 Ülevaade Endla soostiku ämblikulistest (1994 ja 1997 a välitööde põhjal)

2012

H. B Schikora

 Endla LKA seenestik

2005

Eesti Loodusuurijate Seltsi Mükoloogiaühing, I. Saar ja K. Kalamees

 Endla järve taimestiku seire

2008

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Limnoloogiakeskus, Helle Mäemets

 Endla LKA Endla järve suurtaimestiku inventeerimine ja seirealade valimine

2004

EPMÜ Zooloogia Botaanika Instituudi Võrtsjärve Limnoloogiajaam, Elle Mäerand

 Turbasammalde degenereerumine, mudaälveste kujunemine ja arengudünaamika ning tähtsus raba ökosüsteemis

(2001-2003)

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Edgar Karofeld

 Raba taimkatte ja mikroreljeefi seosed rabalaama hüdromorfoloogiaga

1999-2001

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Mati Ilomets

 Kliimamuutuste mõju märgalade struktuurile ja talitlusele

2002-2005

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Edgar Karofeld

 Hüdrofüüsikalised uuringud raba akrotelmis (Männikjärve raba näitel)

2002-2003

Vageningeni Ülikool (Holland),

Sake van der Schaaf

 Kaaliumi ja niiskustingimuste mõju raba turbasamblaliikide kasvule ja konkurentsivõimele

2002-2004

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Mati Ilomets

 Endla maastike mitmekesisuse satelliitseire 1988-1995

1995

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Kiira Aaviksoo

 Accrotelm (Järsud kliimamuutused fikseerituna Euroopa maastikes: määrangud Hilis-Holotseeni kliima varieeruvuse selgitamiseks Euroopas).

2003- 2006

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Edgar Karofeld

 Kliimamuutuste mõju märgalade struktuurile ja talitlusele

2002- 2005

Tallinna Pedagoogika Ülikooli Ökoloogia Instituut, Edgar Karofeld ja Helve Lode

 Hüdrofüüsikalised uuringud raba akrotelmis (Männikjärve raba näitel).

 

Vageningeni Ülikool (Holland), Sake van der Schaaf

 Turbasammalde konkurentsi-alased uuringud (doktoritöö)

2003-2006

Wageningeni Ülikool (Holland), Björn Robroek

 Põhjaerosiooni dünaamikast ja selle tähtsusest rabalaugaste arengus. Bakalaureusetöö

2005

Tallinna Ülikool, Marit Kasemets

 Kaitstavate sootaimeliikide levik, seisund ja kaitse korraldamine Endla looduskaitsealal. Bakalaureusetöö

2005

Tallinna Ülikool, Riin Vare