Külastaja meelespea
 • Sõidukiga võid sõita vaid selleks ettenähtud teedel. Erandina on lubatud mootorsõidukiga sõita Emajõe ja Peipsi järve jääkattel ning maastikusõidukiga kaitseala veekogude jääkattel ja Piirissaarel lumikattega. 
 • Kaitseala vetel on lubatud sõita ujuvvahendiga, v.a mootoriga ujuvvahendiga Koosa järvel. Keelatud on sisepõlemismootoriga ujuvvahendiga sõita alla 100 ha suurustel järvedel. 
 • Keelatud on inimeste viibimine Koosa järvel 1. aprillist kuni 31. juulini.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
 • Eramaal liikudes järgi head tava ning hoia omaniku vara ja tema kodurahu.
 • Lubatud on kalapüük, v.a 1. maist 15. juunini Emajões Koosa jõe algusest Peipsini ning 1. maist 25. maini Koosa, Kargaja, Agali, Kalli ja Kaevandu jões, Leegu järve ning Kalli jõge ühendavas kanalis ja Ahja jões suudmest Lääniste Ahijärveni, Lääniste Ahijärves, Võngjärves, Lahepera, Kalli ja Leegu järves. 
 • Metsamarju, seeni  ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Õuemaal on telkimine ja lõkke tegemine lubatud omaniku loal. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel. 
 • Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamiseks tuleb saada kirjalik luba kaitseala valitsejalt. 
 • Looduses liikudes tuleb hoia koer rihma otsas. 
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata. Külastusel tekkinud prügi võta endaga kaasa. 

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirjast.

Kalastamine Peipsiveere LKA-l.

Emajõe vesikonnas kehtivad piirangud veesõidukitega sõitmisel

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.
Hädaabinumber on 112.