Kaitsekord

Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Kõrvemaa maastikukaitseala moodustatud looduslike protsesside, maastiku ja elustiku mitmekesisuse, sealhulgas kaitsealuste liikide ning poollooduslike koosluste kaitsmiseks ja säilitamiseks. Kaitseala metsade kaitse-eesmärk on loodusobjektide hoidmine, metsa kui tervikliku maastiku olulise osa säilitamine, liikide elupaikade hoidmine ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Maastikukaitseala kogupindala on 20 523,3 ha. Praegu jaguneb ala kolmeteistkümneks rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönditeks ning üheks leebema kaitsekorraga piiranguvööndiks. Piirangud tulenevad looduskaitseseadusest ning Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast.
Kaitasealal toimuvate tööde-tegevuste planeerimise aluseks on rakenduslik tegevusplaan - Kõrvemaa loodusala (Kõrvemaa maastikukaitseala) kaitsekorralduskava