Külastaja meelespea
  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
  • Jalgratta ja mootosõidukiga võid liigelda vaid selleks ettenähtud teedel ja parkida ainult tähistatud parklatesse. 
  • Keelatud on inimeste viibimine loodusreservaatides ning Põltsamaa raba, Laeva soo, Laugesoo, Sangla soo, Soova, Umbusi raba sihtkaitsevööndites ajavahemikul 01.02–30.06; Emajõe luha sihtkaitsevööndis 15.04–30.06.
  • Metsamarju, seeni  ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
  • Kaitseala vetel on lubatud harrastuslik kalapüük õngpüünistega, v.a loodusreservaadis ja jõgede sootides ajavahemikul 1.02–30.06 Põltsamaa raba sihtkaitsevööndis ning 15.04–30.06 Emajõe luha sihtkaitsevööndis.
  • Kaitseala vetel on lubatud sõita mootorita ujuvvahendiga või mootoriga ujuvvahendiga Emajõel, Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel kuni 30 km/h ning kaitseala valitseja loal ka Pede ja Põltsamaa jõel. Suurvee ajal on keelatud mootoriga veesõidukiga väljuda veesängist. 
  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Õuemaal on telkimine ja lõkke tegemine lubatud omaniku loal. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
  • Hoia koer looduses rihma otsas.
  • Rahvaürituste korraldamine sihtkaitsevööndis ettevalmistamata kohas või rohkem kui 30 osalejaga sihtkaitsevööndis ettevalmistatud ja piiranguvööndis ettevalmistamata kohas on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Alam-Pedja looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. 

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirjast.

Alam-Pedja looduskaitsealal olevaid reservaate ning ajaliste liikumispiirangutega sihtkaitsevööndeid on võimalik näha 2015 a voldiku kaardilt.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber on 112.

Matkapäev Kirna õpperajal. Foto: Piret Valge