Kaitsekord

Alam-Pedja looduskaitseala moodustati 17.02.1994. Esimene Alam-Pedja kaitse-eeskiri võeti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 92 vastu 03.03.1995. Dokument „Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine“ jõustus 22.03.1995.

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala arengudokument ‒ Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava 2016-2025.

Ala üldine kaitse-eesmärk on kaitsta ulatuslikul alal ökosüsteemide looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu ja niidukoosluste püsimise ning kaitsealuste liikide elupaikade säilimise. Kokku kaitstakse 48 linnuliiki, 20 elupaigatüüpi ning 14 muu liigi elupaika. Kehtiv kaitse-eeskiri jagab Alam-Pedja looduskaitseala 4 loodusreservaadiks, 25 sihtkaitsevööndiks ja 9 piiranguvööndiks.

Rohunepp. Foto: Arne Ader