Kohalikule

Piirkonna Keskkonnaameti ametnike kontaktid valdkondade kaupa

Keskkonnaameti üldkontakt: Narva maantee 7a, Tallinn, 15172. Üldtelefon: 680 7438, klienditugi: 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee.

NB! Külastusaja palume eelnevalt spetsialistiga kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Looduskasutuse spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Kai Kimmel, tel 5077 652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse kooskõlastused ja seisukohad Jõgevamaa parkides ja üksikobjektidel

Hille Lapp, tel  5101 507, hille.lapp@keskkonnaamet.ee

Veemootorsõidukite kasutusload Lõuna regioonis

Pille Saarnits, tel 7868 365, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee

Metsahoiuspetsialist

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine

Priit Pääslane, tel 5157 852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee

Veespetsialist

Vee erikasutusload veekogude paisutamiseks, põhjaveevõtt ja heitvee suublasse juhtimine, puu- ja põõsarinde raie veekogude veekaitsevööndis Jõgeva maakonnas

Kairit Kriis, tel 5249 230, kairit.kriis@keskkonnaamet.ee

Karjatamisteatised, vedelsõnnikuplaanid, sõnnikuaunad ning sõnniku kompostimine

Olavi Kärner, tel  7990 905, Olavi.karner@keskkonnaamet.ee

Puurkaevud Jõgeva, Põlva ja Tartu maakonnas ja vee erikasutusload veekogude süvendamiseks, tahkete ainete uputamiseks

Marko Petrov, tel 7302 255, marko.petrov@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine maakonnas

Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkkonnaamet.ee

Vee-elustiku spetsialist

Harrastuspüügi korraldus kaitsealal

Kerli Pettai tel 730 2256, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee

Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus kaitsealal

Heete Ausmeel, tel 5688 6919, heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee

Kaitse korralduse spetsialist

Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal

Britta Kalgan, tel 518 0337, britta.kalgan@keskkonnaamet.ee

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused

Tarmo Niitla, tel 5698 9604, tarmo.niitla@keskkonnaamet.ee

Kaitse planeerimise spetsialist

Kaitse-eeskirja täiendamine, kaitsekorralduskava koostamine 

Marica-Maris Paju, tel 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine KeA Lõuna regioonis

Kaili Viilma, tel 5051 955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal

Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Tartumaal

Piret Valge, tel 5273 340, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Vooremaa maastikukaitsealal haldab Elistvere  õpperada, puhkekohta ja loomaparki ning Raigastvere vaatetorni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

RMK külastuskorraldus

Kontakt

RMK külastuskorralduse spetsialist piirkonnas

Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee

RMK piirkondlik loodusvaht

Monre Mäerand, tel 5053 395

Teiste puhkekohtade, sh ujumiskohtade heakorra eest vastutab kohalik omavalitsus – Jõgeva või Tartu vald.