Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
 • Metsamarjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine on lubatud kogu kaitsealal, välja arvatud liikumispiirangu ajal Sõmeru ja Heinasoo sihtkaitsevööndis.
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Kaitsealal on lubatud telkida. Lõkke tegemine piiranguvööndis eramaal on lubatud omaniku loal.
 • Hoia koer looduses rihma otsas 
 • Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud selleks ettenähtud teedel. 
 • Kalapüük on lubatud. 
 • Inimeste liikumine on keelatud Sõmeru sihtkaitsevööndis 15. märtsist kuni 31. augustini ja Heinasoo sihtkaitsevööndis väljaspool jõge ja jõe kallasrada 15. aprillist kuni 14. juulini.
 • Kaitseala veekogudel on lubatud ujuvvahendiga sõitmine välja arvatud Heinasoo sihtkaitsevööndis 15. aprillist kuni 14. juulini.
 •  Jahipidamine on lubatud, välja arvatud Sõmeru sihtkaitsevööndis 15. märtsist kuni 31. augustini ja Heinasoo sihtkaitsevööndis 15. aprillist kuni 14. juulini.
 • Jahiulukite lisasöötmine on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud.
 • Piiranguvööndis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamiseks on vaja küsida Keskkonnaameti nõusolek.
 • Sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistatud kohas. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata  kohas on lubatud Keskkonnaameti nõusolekul.
 • Erinevate tegevuste korraldamisel tutvu kindlasti  kaitse-eeskirjaga.

  Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.
  Hädaabinumber on 112.