Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata. 
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. 
 • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
 • Pea kinni liikumispiirangutest looduskaitsealal:  
 • Ilvese, Kükametsa,  Mõtuse  ja Vanamänniku sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist 15. juulini, välja arvatud liikumine olemasolevatel teedel ja radadel kaitseala valitseja loal. Inimeste viibimine on keelatud Pikla ja Pulgoja sihtkaitsevööndis olevatel laidudel ja saartel 1. aprillist 15. juulini. 
 • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel. Jalgrattaga teedel ja radadel.  Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
 • Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kohtades, mille kaitseala valitseja on selleks ette valmistanud ja tähistanud. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.
 • Lubatud on korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud liikumispiirangu ajal.
 • Kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Merel on mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
 • Kaitseala vetel on lubatud kalapüük, välja arvatud Rannametsa sihtkaitsevööndis Rannametsa jõel 1. juulist 31. märtsini.
 • Sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud kohas, mille kaitseala valitseja on tähistanud. Piiranguvööndis on tähistatud ja ettevalmistatud kohas rahvaürituse korraldamine lubatud.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.