Algab Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek

Autor:

Nele Sõber
Suitsu jõgi
Kätlin Kurg
Märksõnad

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12. november 2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada nimetatud perioodil ehk hiljemalt 8. veebruariks kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu). Ootame põhjendatud ettepanekuid ja kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõikidele ettepanekutele kirjalikult. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub Lihula Kultuurimajas 22. märts 2021 kell 15. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi.

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda käesoleva lehe allosas ja paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Eelnõu tutvustamiseks on kavas järgmised kohtumised:

 • Infopäevad planeeritud muudatuste tutvustamiseks:
  • 17.12.2020 kl 15 Haapsalu Kutsehariduskeskuse aulas
  • 18.12.2020 kl 15 Lihula Kultuurimaja suures saalis
 • Vastuvõtupäevad maaomanikele:
  • 11.-15.01.2021 Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu). Registreerumine siin
  • 18.-22.01.2021 Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond). Registreerumine siin

NB! Vastuvõtupäevadele ootame ainult eelnevalt registreeritud huvilisi! Need on individuaalsed ja mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. Registreerimisvormi palume lisada kindlasti osaleja lahtrisse NIMI, KONTAKT ja kinnistu KATASTRINUMBER. Neid andmeid näeb ainult vastuvõtu korraldaja. Teie kontaktandmed on olulised, et teada anda võimalikest muudatustest seoses olukorraga riigis. Kui Teil ei ole võimalik registreeruda interneti vahendusel, saab seda teha ka telefoni teel (Kätlin Kurg, tel 5750 2105). Muudel juhtudel palume kohtumised eelnevalt kokku leppida kaitse planeerimise spetsialistiga: Kätlin Kurg (e-post katlin.kurg@keskkonnaamet.ee, tel 5750 2105).

Kui viirusest COVID-19 tulenevatel põhjustel riigis olukord ja käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsess (nt kohtumiste toimumine), siis antakse sellest teada nii Keskkonnaameti kodulehel kui siin kaitsealade lehel!

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Lisateave ja -materjalid:

1. Kaardirakendus, kus saab tutvuda eelnõu piiridega ja võrrelda neid kehtivate piiridega ning otsida kinnistuid katastritunnuse järgi. Rakenduse kasutamisest:

 • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid ja katastrikaart. Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse järgi. Peale selle saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi (kuna programm täpitähti ei kuva, siis otsingus kasutada ä=2, õ=6 ja ü=y).
 • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile. Piisavalt suurendades ilmuvad ekraanile vööndite nimed ja katastritunnused. 
 • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. 
 • Vasakul üleval nurgas on rippmenüüd. Legendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline vöönd. Kihiloendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus saab kihte aktiivseks ja mitteaktiivseks teha. Kihiloendis saab aktiivseks teha ka kehtivaid kaardikihte.
 • Selleks, et kogu piirangu-, sihtkaitsevööndi ja reservaadi pindalalisi muudatusi võrrelda, on avakuval võrdluse vidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha vastavalt soovile kihte, mis on markeeritud kui „kogu ala“ ja kõik muud vööndid tuleb mitteaktiivseks teha (katastrikaardi võib aktiivseks jätta). Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaartidega ja markeeritud tumedates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat). Avakuval on eelnõu kaardikihid ja markeeritud heledates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat).
 • Mõõtmise vidinat saab kasutada selleks, et mõõta vahemaid ja pindalasid. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada. 

2. Kaardirakendus liikumispiirangutega. Rakenduse kasutamisest:

 • Liikumispiirangute kaardirakenduse kasutamispõhimõtted on samad, mis eespool toodud rakenduse puhul.
 • Võrdluse vidina kasutamiseks tuleb kihiloendist sisse lülitada kehtiv liikumispiirangu skv kiht.

Pöörame tähelepanu, et viibimise ajalisi piiranguid ei kohaldata:

 • viibimisel teedel ja külastuskorralduseks ettenähtud radadel;
 • viibimisel ja ujuvvahendiga sõitmisel järelevalve- ning päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
 • sadamasse sõidul, sadama territooriumil ning märgistatud laevateel;
 • kaitseala valitseja nõusolekul Jõgede, Kasari luha, Puise ranna, Rooglaiu, Saardu ranna, Saarte, Saastna, Sauemere, Siselahe, Sibula sonni, Suitsu ja Välislahe sihtkaitsevööndis;
 • Jõgede sihtkaitsevööndis kutselise kalapüügi eesmärgil ujuvvahendiga sõitmisel Sibula sonni sihtkaitsevööndisse ja tagasi;
 • kutselisel kalapüügil lõkspüünisega Välislahe ja Saarte sihtkaitsevööndis ning ääremõrraga Sibula sonni sihtkaitsevööndis;

Kaardirakenduse hüpikaknas on toodud vaid konkreetse vööndiga seotud punktid ehk 4, 5 ja 6. Kaardirakenduse lühendid: JKL – jääkatte lagunemisest; JVT – jäävabadel talvedel; skv – sihtkaitsevöönd; pv – piiranguvöönd; e – eraldis

3. Enne avalikku väljapanekut toimusid eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Seisukohad ja ettepanekud kuulati ära huvigruppide kaupa. Eelkohtumiste ettekanded annavad hea ülevaate vastavatest teemadest:

 • 2019 detsember­ – 2020 jaanuar kohtumised kohalike omavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli kaardistada omavalitsuste ettepanekuid seoses Matsalu rahvuspargiga. 
 • 27. jaanuaril kohtumine jahimaade kasutajatega jahipidamise teemal. Arutelu eesmärk oli tutvustada jahimaade kasutajatele uues kaitse-eeskirjas planeeritud jahipidamise korda, arutada  jahipidamise teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid seoses kaitsekorra muudatustega selle teema osas. Ettekanne (439.1 KB, PDF). Esitatud ettepanekud (382.85 KB, PDF).
 • 13. veebruaril kohtumine turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ja ettepanekuid. Ettekanne (1.84 MB, PDF).  Esitatud ettepanekud (497.05 KB, PDF).
 • 12. märtsil kohtumine kalapüüdmise teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uues kaitse-eeskirjas sätteid, mis mõjutavad kalapüüdmise korda, arutada kalapüügi teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid. Ettekanne (3.83 MB, PDF). Esitatud ettepanekud (541.81 KB, PDF).

Kaitse-eeskirja eelnõu (399.45 KB, PDF)

Kaitse-eeskirja seletuskiri (1.25 MB, PDF)

Kaart 1 (14.02 MB, JPG)

Kaart 2 (4.81 MB, JPG)

Kaart 3 (21.7 MB, JPG)

Kaart 4 (25.1 MB, JPG)

Kaart 5 (25.14 MB, JPG)

Kaartide mahud on suured ja nende allalaadimine võib võtta aega.