Uuringud

2023
Haanja looduspargi Munamäe sihtkaitsevööndi sambla- ja samblikuliikide inventuuri tulemused ja eksperthinnang
Teostaja: FIE Piret Lõhmus, looduskaitsebioloog (PhD)

2022
Haanja elupaikade inventuur (metsad). Anneli Palo

2020
Kavadi järve ja seonduvate hüdrotehniliste ehitiste uuringud
Köide I-1: Kavadi järve ja seonduvate hüdrotehniliste ehitiste uuringud.  Juhataja: Toomas Kooskora. Koostaja: Meelis Viirma
Köide I-2: Kavadi järve limnoloogiline kirjeldus. Eesti Maaülikooli PKI hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool. Koostajad: Ingmar Ott, Helle Mäemets
Köide II-1 Kavadi järvega seonduvate hüdrotehniliste tehnilised lahendused. Juhataja: Toomas Kooskora. Koostajad: Meelis Viirma, Priit Tamm

2011
Haanja looduspargi tähistuse vajadus. Urmas Uri, Kadi Kukk, Reet Lehtla, Ene Kõnd

Hinnang Haanja loodus- ja linnualal leiduvate Natura standardandmebaasis nimetatud direktiivi liikide ja elupaigatüüpide praeguse seisundi ja ulatuse ning planeeritavate eesmärkide kohta. Mart Külvik, Anneli Palo, Ingmar Ott, Kaili Kattai, Vivika Meltsov

Haanja looduspargis hooldatavates sihtkaitsevööndites asuvate puistute looduslikkuse suurendamise vajadus. Anneli Palo

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu 2005-2010 tulemuslikkuse analüüs. Urmas Uri, Kadi Kukk, Mart Külvik, Kalev Sepp

Haanja looduspargi Kütioru, Vällamäe, Tuhkrijärve, Vaskna, Suur-Munamäe ja Jürihani sihtkaitsevööndite loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide inventeerimine. Anneli Palo

Haanja looduspargi elustiku inventeerimise, seire ja eriuuringute vajaduse väljaselgitamine lähtudes ala kaitse-eesmärgist. Eksperthinnang. Mart Külvik

2010
Haanja looduspargi maastikuhoolduskava Haanja looduspargi kaitsekorralduskava raames koostatud uuringud.  Artes Terrae OÜ

2009-2010
ELF soode inventuur 2009-2010. Eestimaa Looduse Fond

2008
Arhitektuuripärandi kaardistamine ja arendamine Haanja looduspargis II etapi aruanne. Ahto Raudoja, Kristiina Tiideberg

Järvesaare pargi (sh Viitina mõisapargi) haljastusprojekt koos dendrouuringuga. Taxusbaccata OÜ

Natura elupaikade 6210 ja 6270 korrigeerimine. PKÜ Tartu

2007
Kavadi järve optimaalse veetaseme ja veerežiimi hindamine. Veetaseme absoluutkõrguse määramine. Margo Hurt

Haanja looduspargi sihtkaitsevööndite projekt. Anneli Palo; TÜ GI, TTÜ STI

Haanja looduspargi maastikuline tsoneering. Age Merila, Nele Nutt, Maaria Semm; Artes Terrae OÜ

Haanja looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiisi aruanne I etapp. Pille Tomson
Lisad; lisa 2

2006
Haanja looduspargi kaitstavate taimeliikide inventuur

2003
Nahkhiirlaste inventuur Haanja looduspargis. Lauri Lutsar; MTÜ Terra Inculta

Haanja looduspargi loomastik. Ivar Jüssi

2002
Ressursside ja sotsiaal-majandusliku situatsiooni hinnang Haanja looduspargis

2001
Haanja looduspargi maaomanike suhtumine looduskaitsesse, turismi arengusse, maakasutuse aktiivsus ja traditsiooniline elulaad. Sotsioloogiline uuring Haanja looduspargis. Kadri Leetmaa

 

Lisainfo: Kerttu Elm, Keskonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee, tel: 6807 913