Uuringud

Uuring

Aasta

Teostaja

Haanja looduspargi maaomanike suhtumine looduskaitsesse, turismi arengusse, maakasutuse aktiivsus ja traditsiooniline elulaad. Sotsioloogiline uuring Haanja looduspargis

2001

Kadri Leetmaa

Ressursside ja sotsiaal-majandusliku situatsiooni hinnang Haanja looduspargis

2002

 

Haanja looduspargi loomastik

2003

Ivar Jüssi

Nahkhiirlaste inventuur Haanja looduspargis

2003

Lauri Lutsar; MTÜ Terra Inculta

Haanja looduspargi kaitstavate taimeliikide inventuur

2006

 

Haanja looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiisi aruanne I etapp

Lisad; lisa 2

2007 Pille Tomson

Haanja looduspargi maastikuline tsoneering

2007

Age Merila, Nele Nutt, Maaria Semm; Artes Terrae OÜ

Haanja looduspargi sihtkaitsevööndite projekt

2007

Anneli Palo; TÜ GI, TTÜ STI

Kavadi järve optimaalse veetaseme ja veerežiimi hindamine. Veetaseme absoluutkõrguse määramine

2007

Margo Hurt

Arhitektuuripärandi kaardistamine ja arendamine Haanja looduspargis II etapi aruanne

2008

Ahto Raudoja, Kristiina Tiideberg

Järvesaare pargi (sh Viitina mõisapargi) haljastusprojekt koos dendrouuringuga

2008

Taxusbaccata OÜ

Natura elupaikade 6210 ja 6270 korrigeerimine

2008

PKÜ Tartu

ELF soode inventuur 2009-2010

2009-2010

ELF

Haanja looduspargi maastikuhoolduskava

2010

Artes Terrae OÜ

 

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava raames koostatud uuringud  

Aasta

Teostaja

Haanja looduspargi elustiku inventeerimise, seire ja eriuuringute vajaduse väljaselgitamine lähtudes ala kaitse-eesmärgist. Eksperthinnang

2011

Mart Külvik

Haanja looduspargi Kütioru, Vällamäe, Tuhkrijärve, Vaskna, Suur-Munamäe ja Jürihani sihtkaitsevööndite loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide inventeerimine

2011

Anneli Palo

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu 2005-2010 tulemuslikkuse analüüs

2011

Urmas Uri, Kadi Kukk, Mart Külvik, Kalev Sepp

Haanja looduspargis hooldatavates sihtkaitsevööndites asuvate puistute looduslikkuse suurendamise vajadus

2011

Anneli Palo

Hinnang Haanja loodus- ja linnualal leiduvate Natura standardandmebaasis nimetatud direktiivi liikide ja elupaigatüüpide praeguse seisundi ja ulatuse ning planeeritavate eesmärkide kohta

2011

Mart Külvik, Anneli Palo, Ingmar Ott, Kaili Kattai, Vivika Meltsov

Haanja looduspargi tähistuse vajadus

2011

Urmas Uri, Kadi Kukk, Reet Lehtla, Ene Kõnd

 

Lisainfo: Kerttu Elm, Keskonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee, tel: 6807 913