Kontaktid

Penijõe kontor
Penijõe mõis, Lääneranna vald
90305 Pärnu maakond

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi rahvuspargis või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Matsalu rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas Kadri Hänni, tel 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Anne Sula, tel 472 4727, anne.sula@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse planeerimise osakond spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kätlin Kurg, tel 447 7379, 5750 2105, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse büroo vanemspetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Lääne maakonnas

Kaie Kattai, tel 472 4227, 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu maakonnas, kiskjakahjud Priit Kukk, tel 5308 8935, priit.kukk@keskkonnaamet.ee
Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealused liigid, võõrliigid, kaitsealused üksikobjektid, linnukahjud Ilona Lepik, tel 472 4228, 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakond kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad

Krista Kallavus, tel 472 4224, 522 6139, krista.kallavus@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse büroo spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid Pärnumaal, koduleht, noore looduskaitsja koolitusprogramm Kalle Kõllamaa,  tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse büroo spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid Läänemaal, koduleht, noore looduskaitsja koolitusprogramm Tairi Tappo, tel 56898304, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee
Läänemaa büroo juhataja Lääne maakonna järelvalve Jaanus Müür, tel 681 4933, 5699 3500, jaanus.muur@keskkonnaamet.ee
Pärnumaa büroo juhataja Pärnu maakonna järelvalve Toomas Õmblus,tel 4499102, toomas.omblus@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Ivar Marlen, tel 4636821, 53040354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist Kalandus, harrastuspüük Märt Kesküla, tel 463 6823, 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee
Metsaosakond spetsialist Metsanduslik nõustamine Pille Kaisel, tel 472 4232, 504 9584, pille.kaisel@keskkonnaamet.ee

Matsalu rahvuspargis riigi maadel asuvate matkaradade, puhkekohtade ja vaatetornide haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

Matsalu piirkonnas tegutsevad RMK töötajad

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets tel 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee
Matsalu külastuskeskuse teabejuht Helle Veltman tel 472 4236, 513 8783, info.matsalu@rmk.ee
Loodusvaht Jaan Veltman tel 524 7887

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.