Kaitsekord

Peipsiveere looduskaitseala moodustati 20.12.2013.

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala arengudokument ‒ Peipsiveere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025.

Looduskaitseala kaitse-eesmärkideks on Emajõe deltasoostiku ja Peipsi järve rannasoostike looduse, ökosüsteemide ja maastike kaitse, uurimine, tutvustamine ja taastamine ning Piirissaare ja Emajõe suudmeala märgala ökosüsteemide ning Piirissaare rannamaastike säilitamine, kaitse, uurimine ja tutvus­tamine. Tegu on nii Eesti kui ka Euroopa kontekstis väga väär­tusliku tervikliku looduskompleksiga, kus on esindatud mitmed üle-euroopalise tähtsusega elupaigatüübid ning kaitstavad liigid.

Vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele jaguneb kaitseala kuueks sihtkaitsevööndiks ja neljateistkümneks piiranguvööndiks. Ainus viibimiskeeluga ala on kaitsealal Koosa sihtkaitsevööndis Koosa järv, kus on keelatud viibida veelindude pesitsusajal 1. aprillist kuni 31. juulini.

Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri (PDF)

Vingerjas. Aimar RakkoVingerjas (LK III) Foto: Aimar Rakko