Kaitsekord

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala eesmärgiks on kaitsta piirkonnale iseloomulikke maastikke, liustikutekkelisi pinnavorme, metsa- ja sookooslusi, eriilmelisi järvi ning haruldasi ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku. Kaitseala jaguneb neljaks rangema kaitsekorraga sihtkaitsevööndiks, mis on jäetud looduslike protsesside meelevalda ja kus majandustegevust ei toimu, ning neljaks leebema kaitsekorraga piiranguvööndiks.

Looduskaitsealal toimuvad tegevused peavad lähtuma looduskaitseseadusest ja Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Kehtiv Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustus 10.11.2017 ning see on leitav Riigi Teatajast

Kaitsealal toimuvate tööde-tegevuste planeerimise aluseks on rakenduslik tegevusplaan ‒ Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitsekorralduskava. Kehtiv kaitsekorralduskava on koostatud aastateks 2013‒2022.