Uuringud

Uuring

Aasta

Teostaja

Karula rahvuspargi soometsade inventuur

2007

Jaanus Paal

Täiendav niitude inventuur Karula rahvuspargis

2007

PKÜ

Karula rahvuspargi asustuse, pärandkoosluste ja -maastike kujunemine

 2007

Pille Tomson

Köstrejärve setete uuring ja taastuskava koostamine

2006

Ingmar Ott

Karulas rahvuspargis 2003 - 2004 a. toimunud etnoloogiliste välitööde aruanne

2006

Liisi Jääts, Kristel Rattus

 Külastuse ja kohalike elanike uuring

2005

Mari-Liis Lamp, Mart Reimann

 Salumetsade inventuur

2005

Jaanus Paal

 Kakuliste ja rähnide populatsiooni seisundi  hindamine

2004

Tarmo Evestus 

 Vähiveekogude uuring

2004

Margo Hurt

 Selgrootute seire

2004

Mati Martin ja Jaan Luig

 Väike-konnakotka seire

2004

Urmas Sellis ja Tarmo Evestus

 Botaaniline seire

2004

PKÜ

 Rääguseire

2004

Jaanus Elts

 Aruanne arheoloogilistest uuringutest Jauga  mõisa oletataval asukohal

2003

Marge Konsa

 Jauga mõis. Arhiiviuuringud Karula  rahvuspargi idaosa kohta

2003

Mariann Rammo

 Haruldaste kahepaiksete seire Karula  rahvuspargis: metoodika ja tulemused 2002-  2003

2003

Piret Pappel, Riinu Rannap

 Karula rahvuspargi teede inventuur

2003

Bubo OÜ

 Karula rahvuspargi maakasutuse muutuste  analüüs ajalooliste kaartide põhjal

2003

Neve Albre, Kaja Riiberg, Mari Kaisel, Tiina Rauk

 Köstrejärve vete sügavuse ja põhjasetete  tüseduse uuring

2003

Margus Saavik

 Selgrootute seire

2003

Martin Luig

 Väike- konnakotka seire

2003

Urmas Sellis ja Tarmo Evestus

 Botaaniline seire

2003

Triin Reitalu

 Rääguseire

2003

Jaanus Elts

 Karula rahvuspargi territooriumil 3.-15. aug.  2002 toimunud rahvaluule välitööde aruanne

2002

Merili Metsvahi

 Koprapopulatsiooni seire aruanne

2002

Toomas Sloog

 Mingi seire ja arvukuse reguleerimine

2002

Tuudo Hommik, Hugo Mõtus

 Ehituslikud piirangud ja kaldakaitsevööndite  ulatuse määramine Karula rahvuspargis

2002

Priit-Kalev Parts

 Väike- konnakotka seire Karula RP alal

2002

Urmas Sellis ja Tarmo Evestus

 Botaanilise seiremetoodika väljatöötamine

2002

Triin Reitalu

 Karula rahvuspargi niitude inventuur

2002

PKÜ

 Karula rahvuspargi niitude inventuur

2001

PKÜ

 Sürjametsad Karula rahvuspargis

2001

Jaanus Paal

 Karula rahvuspargi soode inventuuri aruanne

2001

Raimo Pajula

 Rebasemõisa küla maastiku ja arhitektuuri  ekspertiis

2001

 

 Aruanne Karula Rahvuspargis ja lähiümbruses  läbiviidud Natura 2000 metsaelupaikade  inventuuri kohta

2001

Jaak Alekand

 Karula rahvuspargi potentsiaalsete Nature  2000 võrgustiku alade kaardistamine

2001

 

 Karula RP paiknevate kotkaste ja must-  toonekure 2001.a. inventuuri tulemused

2001

Tarmo Evestus ja Urmas Sellis

 Karula järvede inventuur

2001

Ingmar Ott

 Vooluveekogude inventuur ja ettepanekud  kaitsekorralduskava koostamiseks

2000

Arvo Järvet

 Karula rahvuspargi soode inventuuri aruanne

2000

Raimo Pajula

 Metsade inventuur Karula Rahvuspargi  kaitsekorralduskava koostamiseks

2000

Anneli Palo ja Rainer Kuuba

 Metsakuklased Karula Rahvuspargis

2000

Ants-Johannes Martin

 Ressursside ja sotsiaal-majandusliku  situatsiooni hinnang Karula rahvuspargis

2000

Kuido Kartau jt

 Karula rahvuspargi linnustikust

2000

Eerik Leibak

 Kotkaste ja must-toonekure inventuur Karula  Rahvuspargi kaitsekorralduskava raames

2000

Tarmo Evestus ja Urmas Sellis

 Kimalased

2000

Marika Mänd ja Ants-Johannes Martin

 Mõnede Karula rahvuspargi järvede  inventeerimine

2000

Ingmar Ott

 Aruanne 2000. aastal Karula Rahvuspargi alal  toimunud arheoloogilisest inspektsioonist

2000

Marge Konsa

 Botaanilised uuringud Karula rahvuspargis

1999

Jaanus Paal

 Kombed, keel, identiteet, traditsiooniline  elulaad ja suhtumine looduskaitsesse Karula  Rahvuspargis

1999

Kadri Leetmaa

 Karula loomastik

1999

Nikolai Laanetu

 Rahvapärimuse inventuur

1999

Kärg Kama

 Karula Rahvuspargi piires asuva arhitektuuri,  ajaloo- ja kultuuripärandi inventeerimise  aruanne

1999

Kalle Eller

 Karula Rahvuspargi maastikud

1999

Arvo Järvet