Kaitsealast
  • Nigula looduskaitseala moodustati 1957. aastal (2739 ha) ja algne kaitse-eesmärk oli säilitada raba ja metsa looduslikke komplekse ja organiseerida looduskaitseala ökoloogilste süsteemide uurimist. 
  • Tänapäeval on Nigula looduskaitseala  (6430,9 ha) eesmärgiks Nigula soostiku ja sellega piirnevate alade, koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade ja maastiku kaitse. 
  • Nigula raba tekkis järve mültumisel. Tänini on jääaja järgsest veekogust alles jäänud väike jäänukjärv - Nigula ehk Järve järv (17 ha). 
  • Suurema osa kaitsealast (2342 ha) moodustab Lääne-Eesti tüüpi laukarikas raba ja Vahe-Eesti lõunaosale iseloomulikud liigirikkad loodusmetsad, mis moodustavad tänapäeva Eesti ühe suurema loodusmetsade laama (ligi 2000 ha). 
  • Nigula soostikku ilmestavad soosaared ehk kohalikus keeles "peaksid". 
  • Nigula raba kuulub maailma kõige põhjalikumalt uuritud looduslike soode hulka. 
  • Nigulas on tegeletud jõhvikasortide aretamise ja uurimisega. 
  • Kaitsealustest liikidest on tähelepanuväärsed väike-konnakotkas (Clanga pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), rabapüü (Lagopus lagopus), metsis (Tetrao urogallos), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn (Picoides tridactylus), rohunepp (Gallinago media), kanakull (Accipiter gentilis), väike-laukhani (Anser erythropus), rukkirääk (Crex crex), herilaseviu (Pernis apivorus), saarmas (Lutra lutra), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), virgiinia võtmehein (Botrychium virginianum) , kummeli võtmehein (Botrychium multifidum), õrn tarn (Carex disperma), laialehine nestik (Cinna latifolia), sookäpp (Hammarbya paludosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), suur paelsammal (Metzgeria conjugata), lainjas põikkupar (Plagiothecium undulatum), tamarisk-kariksammal (Frullania tamarisci), mugultorik (Polyporus tuberaster).
  • Nigula kaitseala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA), kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari ala hulka, paikneb Põhja-Liivimaa linnualal ning loodus- ja linnualane üleeuroopalisse võrgustikku Natura 2000. 
  • Nigula looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet