Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Nigula looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaamet:

 • on riiklikul tasandil kaitse alla võetud alade valitseja;
 • planeerib ja menetleb kaitstavate alade moodustamist;
 • koostab looduskaitseliste tööde kavandamiseks kaitsekorralduskavasid;
 • annab kaitsealade piires välja vajalikke tegutsemislubasid, loe lähemalt tegutsemislubade rubriigist;
 • kooskõlastab ehitustegevuse taotlusi kaitstavatel aladel;
 • väljastab hoiuala teatisi;
 • otsustab ehituskeeluvööndi vähendamise kaitstaval alal;
 • menetleb kaitsealuse maa riigile müügi taotlusi
 • korraldab kaitsealadel järelvalvet.
   

Keskkonnaagentuur korraldab loodus- ja keskkonnaseiret, analüüsib andmeid ning säilitab neid. Loe värsket teavet looduskaitseliste analüüside kohta EELIS infolehelt.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab riigimaadel kaitsealade looduskaitsetöid ning tegeleb külastuskorraldusega. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos.

Keskkonnaministeeriumile alluvad kõik ülaltoodud riigiasutused. Ministeerium kavandab ja suunab Eesti keskkonnapoliitikat. Loe lähemalt, millised on Eesti looduskaitsepoliitika põhisuunad.
Kui märkad rikkumisi kaitsealadel või abi vajavaid loomi teavita sellest riigiinfo telefonil 1247.


Nigula looduskaitsealaga seotud kontaktid

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse osakond, spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Maris Pärn, 5697 7945, maris.parn@keskkonnaamet.ee  

Maahoolduse büroo, peaspetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358,
gunnar.sein@keskkonnaamet.ee 

Keskkonnahariduse büroo,
spetsialist
Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm

Kalle Kõllamaa, 504 7219,
kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Metsaosakond,
spetsialist
Kaitsealused ja majandusmetsad Sander Koemets, 
sander.koemets@keskkonnaamet.ee 
 
Looduskaitse planeerimise osakond,
spetsialist
Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Jana Arula, 5697 8857, jana.arula@keskkonnaamet.ee 

Looduskaitse planeerimise osakond,
juhtivspetsialist
Looduskaitse valdkonna juhtimine 

Nele Saluveer, 5693 9110,
nele.saluveer@keskkonnaamet.ee 

Kõik Keskkonnaameti töötajate kontaktid.
 

Nigula looduskaitseala ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Külastusala juht Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@keskkonnaamet.ee 
Teabejuht Küllike Sisask, 5302 0833, kullike.sisask@rmk.ee 
Loodusvaht Urmas Mitt, 5688 5034, urmas.mitt@rmk.ee


Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.