Avaleht » Uudised » Lahemaa pärand ja autoriõigus

Lahemaa pärand ja autoriõigus

06.01.2019 /
Oluline
/

17. jaanuaril korraldab keskkonnaamet Lahemaa rahvuspargis Viinistu kunstimuuseumis Tartu ülikooli intellektuaalse omandi õiguse professori Aleksei Kelli koolituse autoriõigusest ja isikuandmete kaitsest rõhuga kultuuripärandil.

Lahemaa rahvuspargis kaitseme kultuuripärandit, mis on konkreetsete autorite, üksikisikute  ning pärandikogukondade oma. Missuguses õiguslikus vabaduse, vastutuse ning valikute ruumis me pärandiga tegeledes asume? Mis õigused on pärandikandjal ning mis vastutus pärandi uurijal ja hoidjal? Missugused on avaliku kasutuse võimalused ja piirid? Kes on konkreetsed autorid ja esitajad rahvaloomingu puhul? Kas arhitekt peab teadma, et tema loomingule on puidu asemel plastikaknad pandud? Lahemaa rahvuspargis on viimase saja aasta jooksul tegeletud usinalt pärandi uurimise ja talletamisega - mis liiki andmeid on kogutud ja kuidas neid kasutada saab? … Pärandiloome ja säilitamisega on seotud hulk igapäevaseid  õiguslikke küsimusi, millele on lihtsaid ja keerulisemaid vastuseid.

Selle koolituse eesmärgiks on selgitada autoriõiguse süsteemi ja funktsioneerimist. Tulenevalt koolituse spetsiifikast on rõhuasetus kultuuripärandi temaatikal. Koolitust viib läbi PhD Aleksei Kelli https://www.etis.ee/CV/Aleksei_Kelli/est. Aleksei Kelli on intellektuaalse omandi ja autoriõiguse professor Tartu Ülikoolis. Professor Kelli on osalenud mitmetes EL-i ning Eesti teadus- ja arendusprojektides. Ta on avaldanud artikleid rahvusvahelistes ajakirjades intellektuaalse omandi, autoriõiguse, innovatsiooni, teadmussiirde, isikuandmete kaitse ja nendega seotud teemadel. Ta on esinenud paljudel rahvusvahelistel ja siseriiklikel erialaüritustel ning viinud läbi arvukaid koolitusi intellektuaalse omandi (s.h autoriõiguse) ja isikuandmete kaitse valdkonnas.

Osalema on kutsutud kõik valdkonnaga seotud inimesed, eriti ootame Lahemaa elanikke ja pärandiga tegelejaid. Kohti on piiratud arv, vajalik on eelnev registreerimine ave.paulus@keskkonnaamet.ee . Registreerijatele saadetakse meili teel koolitusmaterjalid. Et tegeleme ka juhtumianalüüsiga, palume eelnevalt saata oma küsimusi ja näidisjuhtumeid. Koolituse pika päeva jooksul toitlustab meid Viinistu restoran. Palume kaasa võtta 12 eurot päeva toitlustamise katteks (kohvipausid, lõuna). Koolitust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Autoriõiguse ja isikuandmete kaitse koolituse programm Lahemaal Viinistu kunstimuuseumis 17. jaanuaril:

Koolitus toimub teemablokkide kaupa. Esimeses teemablokis on leiab käsitlust autoriõiguse n.ö alguspunkt ehk looja (autor) ja tema looming. Alati ei ole selge, keda saab pidada autoriks (nt kas juriidiline isik saab olla autor). Teos on keerukas õiguslik konstruktsioon, millest aru saamine ei ole alati lihtne. Kui teose olemusest aru ei saada, siis ei ole palju abi ka autoriõiguse sisu ja piirangute tundmisest.

Teise teemabloki moodustavad autorile antavad õigused ja nende piirangud. Kui autori varalised õigused on reeglina põhjalikult käsitletud teema ning nende olemusest saadakse ka aru, siis isiklike õigustega on küsimus keerulisem. Isiklike õiguste temaatika on tihedalt seotud isikuandmete kaitse küsimustega. Tänases kontekstis ei saa autoriõigust käsitleda eraldi isikuandmete kaitsest. Seetõttu tehakse koolituse käigus aeg-ajalt viiteid ka isikuandmete kaitse regulatsioonile, mis seondub autoriõigusega. Õiguste juures tuleb peatuda ka nende pärimisel. Samuti võimalusest vaidlustada igasugune vabakasutus, kui autor leiab, et see kahjustab tema huve.

Kolmas teemablokk on pühendatud isikuandmete kaitsele. Isikuandmete kaitse eesmärgiks on põhiõiguste kaitse. Isikuandmete teema on väga tihedalt seotud intellektuaalse omandi teemaga. Isikuandmete kaitse mõistmine eeldab arusaamist selle süsteemist ja põhimõistetest. Teemabloki eesmärgiks on katta mõned olulisemad isikuandmete kaitse põhimõisted (isikuandmed, töötlemine, töötlemise alused, andmesubjekti õigused, isikuandmete töötlemine teadustöö eesmärgil).

Koolitusega kaetavad teemad on märksõnadena lahti kirjutatud päevakavas. Esitatud kava nii teemade kui aja osas on tinglik. Sõltuvalt huvide fookusest võidakse mõnel teemal peatuda kauem, mõne puhul piirdutakse üksnes probleemide väljatoomise või nende nimetamisega.

Päevakava:

10:00-11:30 (loeng 1). Intellektuaalne omand, autoriõiguse kaitseobjekt ja tekkimine

Intellektuaalse omandi (IO) mõiste ja põhiliigid. Autoriõiguse (AÕ) süsteemi ülesehitus. Autor. Autorsuse hägustumine. Autoriõigusega kaitstavad teosed. Teos kui autoriõiguse kaitseobjekt. Originaalsus. Kirjandus, kunsti ja teaduse valdkond ning objektiivne vorm. Väärtusneutraalsus. Autoriõiguslikud presumptsioonid. Autori huvide kaitse. Teosed üldiselt. Fotograafiateosed. Tuletatud teosed. Tuletatud teose ja teose töötluse eristamine. Autoriõiguse tekkimine.

AÕ-ga mittekaitstav intellektuaalse tegevuse tulemus. Ideede kaitse välistamine. Autoriõigus ei kaitse fakte, andmeid ja päevauudiseid. Autoriõigus ei kaitse protsesse ja meetodeid. Muu autoriõiguse kaitsest väljajääv informatsioon (Scène à faire).

Autoriõigusega kaasnevad õigused. Teose esitaja. Varem avaldamata teose kaitse. Kriitilised ja teaduslikud väljaanded.

11:30-11:45 kohvipaus kunstimuuseumis

11:45-13:15 (loeng 2). Autoriõigused ja nende piirangud

Autorile kuuluvad õigused. Õigused kui autoriõiguse sisu. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. Õigus autorsusele ja autorinimele. False attribution. Õigus teose puutumatusele, lisadele, täiendamisele ja autori au ja väärikuse kaitsele. Õigus avalikustamisele, teose tagasivõtmisele ja autori nime kõrvaldamisele. Autori varalised õigused. Isiklike ja varaliste õiguste suhe.

Autorile kuuluvate õiguste piiramine. Kolme astmeline test (three-step test). Teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta. Isikliku kasutamise erand (private use exemption). Time, place & format shifting. Vabakasutus arhiivi, muuseumi või raamatukogu poolt. Refereerimine ja tsiteerimine. Kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Karikatuur, paroodia ja pastiš. Teose vaba kasutamine avaliku arhiivi ja muuseumi poolt.

13:15-14:00 lõuna restoranis

14:00 – 15:30 (loeng 3) Isikuandmete kaitse

Isikuandmed (avalikustatud andmed, anonüümsed andmed, pseudonümiseeritud andmed). Isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemise põhimõtted (seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piirang, võimalikult väheste andmete kogumine, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus, vastutus), Töötlemise õiguslikud alused (nõusolek, lepingu täitmine, juriidilise kohustuse täitmine, füüsilise isiku eluliste huvide kaitse, avalikes huvides oleva ülesande täitmine või vastutava töötleja avaliku võimu teostamine, õigustatud huvi).

15:45-16:00 kohvipaus kunstimuuseumis

16:00 – 17:00 Aleksei Kelli, Ave Paulus, koolitatavad. Juhtumite analüüs ja diskussioon: Lahemaa rahvuspargi kultuuripärand

 

Lisainfo:

Ave Paulus, 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee

Aleksei Kelli, 56508059, aleksei.kelli@ut.ee

 

Ilumäe koguduse taluomanikud 1912. Fotograaf Jakob Weber. Villu Jahilo fotokogu

Foto Kolga muuseumi kogust. Ketramise võistlus 1930datel Kõnnu külas