Avaleht » Vali kaitseala » Karula rahvuspark » Külastajale » Külastaja meelespea

Külastaja meelespea

 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades (vt kaarti), lõkkekohast lahkudes kustuta lõke.
 • Rahvuspargis võid korjata marju, seeni ja muid metsaande välja arvatud loodusreservaatides ja sihtkaitsevööndites liikumispiirangu ajal (vt kaarti).
 • Pautsjärve ja Kaadsijärve loodusreservaadi eesmärk on ökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina, seetõttu on seal igasugune inimtegevus, ka inimeste viibimine, keelatud.
 • Mootorsõiduki ja jalgrattaga liikle ainult selleks ette nähtud teedel ja radadel, sõiduk pargi võimalusel parklasse.
 • Kaitsealale jäävatel järvedel võid sõita vaid mootorita ujuvvahendiga.
 • Kalastamisel ja ujuvvahendiga sõitmisel arvesta rahvuspargis kehtivate piirangutega (vt kaarti).
 • Hoia koer looduses rihma otsas.

Matkarajad läbivad karjatatavaid alasid, mis võivad olla piiratud elektrikarjusega.

 • Kasuta aedade läbimiseks selleks ettevalmistatud läbikäike ja väravaid.
 • Ära võta kinni karjusetraatidest ja muudest metallosadest, seal võib olla elekter.
 • Kasuta värava avamiseks plastkäepidet.
 • Sulge enda järel korralikult väravad.
 • Ära häiri kariloomi.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest keskkonnainspektsiooni telefonil 1313

Hädaabinumber 112

Rahvuspargis on mitmeid ette valmistatud lõkkekohti, kus on olemas lõkkepuud ja grillrestid. Foto: Helen Kivisild