Avaleht » Vali kaitseala » Karula rahvuspark » Kohalikule » Kaitsekorralduskava koostamine

Kaitsekorralduskava koostamine

Koostamisel on Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, neid mõjutavaid tegureid ja kaitsemeetmeid ning planeeritakse vajalikke tegevusi koos tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega.

Kaitsekorralduskava eelnõud tutvustatakse 23. mail 2019 Karula rahvuspargi keskuses Ähijärvel. Lisainfo: Kadri Kuusksalu, 680 7910 , kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee.

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava  

Tegemist on kaitsekorralduskava tööversiooniga, mida veel täiendatakse. Oodatud on täiendavad ettepanekud kaitsekorralduslike tegevuste kohta. Märgime, et hetkel ettepanekute esitamise lõppkuupäeva ei määrata, kuna kava avalikustamine toimub hiljem.

 

Toimunud koosolekute protokollid:

Töögruppide liikmed: 

Töögruppide moodustamise protokoll  22.02.2018

Külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp: Helen Kivisild (Keskkonnaamet ehk KeA), Tiia Ilmet (Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK), Tarmo Denks (RMK), Mati Urbanik (RMK, kohalik), Merike Tsimmer (RMK), Olivia Till (MTÜ Karula Hoiu Ühing ehk KHÜ, MTÜ Maavillane, kohalik), Tiia Trolla (OÜ Vanaema Aed, kohalik), Kaspar Karjus (Veetka talu, ÜRG OÜ, kohalik), Rolf Saarna (Lüllemäe Põhikool), Ülle Anier (Antsla Gümnaasium), Monika Rogenbaum (Valgamaa Arenguagentuur), Elis Luik (Võrumaa Arenduskeskus).

Kultuuripärandi töögrupp: Pille Saarnits (KeA), Lilian Freiberg (KeA, MTÜ Maavillane, kohalik), Tiia Trolla, Külli Eichembaum (Võru Instituut), Merle Tombak (Antsla vald), Merce Mäe (Valga vald), Rein Kukk (RMK, kohalik), Pikne Kama (Valga Muuseum, kohalik), Vaike-Hele Puudersell (Karula Muinsuskaitseselts), Urmas Koemets (kohalik), Tamaara Dräbtsinskaja (kohalik), Liisi Jääts (Eesti Rahva Muuseum), Henno Peegel (kohalik).

Maastiku töögrupp: Jan Ruukel (KeA), Tarmo Evestus (KeA), Silver Visnapuu (kohalik), Silver Dräbtsinski (kohalik), Ants Kuks (MTÜ Maavillane, kohalik), Mats Meriste (KHÜ, MTÜ Maavillane, kohalik), Pille Tomson (Eesti Maaülikool ehk EMÜ, kohalik), Mati Urbanik, Henno Peegel, Arno Saaron (kohalik), Priit Voolaid (RMK), Silver Näkk (RMK).

Liigikaitse ja elupaikade töögrupp: Tarmo Evestus, Jarmo Jaanus (KeA), Erik Leibak (Eestimaa Looduse Fond), Ingmar Ott (EMÜ), Lilian Freiberg, Mats Meriste, Kairi Kiik, Riinu Rannap (Tartu Ülikool ehk TÜ), Pille Tomson, Tiiu Kull (EMÜ), Anneli Palo (TÜ, OÜ Metsamutt).

Metsanduse töögrupp: Tiina Jüris (KeA), Kristjan Ait (KeA), Tarmo Evestus, Risto Sepp (RMK), Agu Palo (RMK), Kaido Kama (kohalik), Anneli Palo, Erik Leibak, Rein Drenkhan (EMÜ), Andres Olesk (OÜ Valga Puu), Ants Kuks, Silver Visnapuu, Silver Dräbtsinski, Mati Urbanik, Arno Saaron, Rein Kukk.

 

_____________________

2019.-2028. aastaks loodav kaitsekorralduskava käsitleb lisaks Karula rahvuspargile ka Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid Karula loodus- ja linnualasid. Need alad hõlmavad lisaks rahvuspargi territooriumile pea 900 hektarit metsise ja väike-konnakotka püsielupaikasid väljaspool rahvusparki. Kava eesmärgiks on anda lühike ülevaade kaitstavast alast, hinnata ala põhiväärtuste seisundit ja nende kaitseks vajalikke meetmeid, määrata konkreetsed tegevused väärtuste säilimiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks ning seada ootused väärtuste kaitse tulemuslikkusele.

Kaitsekorralduskavaga määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Näiteks planeeritakse koosluste taastamis- ja hooldustöid; matkaradade, külastuskeskuse ja puhkekohtade hooldamist; kaitsealuste objektide tähistamist; infotahvlite rajamist; keskkonnahariduslike programmide korraldamist; vaadete avamist ja veerežiimi taastamist. Kaitsekorralduskavas vajaliku tegevusena märgitud töö võib anda huvilistele edaspidi võimaluse mõne projekti elluviimiseks taotleda rahalisi vahendeid näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Keskkonnaamet tellis aktsiaseltsilt Kobras kaitsekorralduskava üldosa ning tähiste ja maastikuhoolduse kaardikihtide koostamise. Lisaks on Keskkonnaamet moodustanud viis valdkondlikku töögruppi – kultuuripärand, külastuskorraldus ja keskkonnaharidus, maastik, metsandus ning liigikaitse ja elupaigad. Töögruppide eesmärk on määrata kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan ning kirjeldada kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega. Kava on plaanis valmis saada 2018. aasta lõpuks ning lisaks Keskkonnaameti ja Kobras AS-i spetsialistidele on kava koostamisesse kaasatud ka kohalikke elanikke, maaomanikke ning erialaeksperte.

Kuna kaitsekorralduskava puhul on tegemist kaitseala rakendusliku tegevusplaaniga on kava koostamisse väga oodatud maaomanike, kohalike elanike, ettevõtjate ja teiste asjast huvitatud isikute ettepanekud ja arvamused kaitsekorralduslike tegevuste kohta. Seetõttu plaanib Keskkonnaamet korraldada kohalikele elanikele ja maaomanikele suunatud küsitluse, millega kogutakse kohaliku kogukonna arvamusi erinevate kaitsekorralduse aspektide kohta. Seeläbi on kõigil võimalus kaasa rääkida kaitseala looduse ja kultuuripärandi kaitse ning keskkonnakasutuse strateegilises planeerimises.

Kõik töörühmade arutelud on avalikud ning huvilised on igati teretulnud kaasa rääkima ja mõtlema, kuidas Karula loodusväärtusi oleks kõige mõistlikum kaitsta. Kaitsekorralduskava avalikustamine ja avalik arutelu toimuvad esialgse prognoosi kohaselt detsembris, seega saab arvamusi ja ettepanekuid esitada nii praeguses kava koostamise algstaadiumis kui ka hilisemas töö viimistlemises.

Maaomanike ja kohalike elanike küsitlus

Seoses Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava koostamisega viis Keskkonnaamet Karula rahvuspargi maaomanike ja elanike seas läbi küsitluse, millega koguti seisukohti ja taustainfot kaitsekorralduse paremaks planeerimiseks. Küsimustik põhines Eesti Maaülikooli uurimusel, mille eesmärk oli välja selgitada kaitsestaatusest tuleneva sotsiaalmajandusliku mõju olemasolu, ulatus ja iseloom. Lähtudes uuendatava kaitsekorralduskava temaatikast täiendati Eesti Maaülikooli küsimustikku koostöös Keskkonnaametiga. Küsimustikule oodati vastama kõiki täisealisi Karula rahvuspargi elanikke ja maaomanikke. Küsimustik oli anonüümne ning kogutud andmeid kasutati teadustöös ja Karula rahvuspargis algava 10-aastase kaitsekorraldusperioodi kavandamisel. Küsimustiku veebivorm oli täitmiseks avatud 5. novembrini 2018.